Департамент ЖКГ та ПЕК Чернігівської ОДА
Анонси


ЧОР

 

Завдання та функції

Назад

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Чернігівської обласної державної адміністрації

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі благоустрої населених пунктів, поводженні з побутовими відходами, похованні), паливно-енергетичному комплексі,  з енергоефективності та енергозбереження.

Департамент відповідно до наданих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги, в частині забезпечення технічного та організаційного процесу ліцензування господарської діяльності з виконання робіт по централізованому водопостачанню та водовідведенню, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництву теплової енергії, транспортуванню теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачанню теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу в межах області, вживає заходів для усунення недоліків;

6) організовує виконання державних програм, бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм розвитку сфери житлово-комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, надає пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку області з питань поліпшення житлово-комунального обслуговування населення, благоустрою населених пунктів та енергозбереження;

7) готує в межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких є Департамент;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках: з питань реалізації на території області державної політики у галузі житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів та в паливно-енергетичному комплексі;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) забезпечує здійснення контролю за:

- визначенням і встановленням норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг;

- цінами/тарифами на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

- забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією, питною водою, природним газом та електроенергією;

- дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

- виконанням місцевих програм реконструкції та капітального ремонту  житлового фонду;

26) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

27) здійснює інші повноваження, визначені законом.

У сфері житлово-комунального господарства:

1) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад;

3) сприяє прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

4) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

5) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення;

6) забезпечує здійснення заходів з реформування та розвитку житлово-комунального господарства на засадах прозорості та гласності;

7) сприяє забезпеченню ефективного використання державних капітальних вкладень та залученню інвестицій;

8) залучає громадськість до процесів реформування у житлово-комунальній сфері;

9) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

10) здійснює контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування про перегляд цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

11) здійснює аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

12) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та здійснює моніторинг стану розрахунків за них;

13) здійснює моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства;

14) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання та енергозбереження підприємств комунальної теплоенергетики;

15) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

16) погоджує в межах компетенції діяльність у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

17) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії;

18) забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

19) здійснює аналіз стану сфери питної води та питного водопостачання і водовідведення;

20) організовує розроблення та забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання і готує подання на розгляд обласної ради щодо затвердження цих проектів у разі охоплення ними двох і більше районів;

21) порушує в межах компетенції питання про прийняття рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної  води та питного водопостачання;

22) забезпечує інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

23) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів (озеленення, освітлення, утримання доріг, поводження з побутовими відходами), галузі поховання;

24) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів, в межах своїх повноважень;

25) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

26) надає пропозиції щодо розробки та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів.

У сфері паливно-енергетичного комплексу:

1) здійснює заходи для популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

2) вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження;

3) розробляє і подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо визначення потреби в електроенергії, природному та скрапленому газі, твердому паливі;

4) бере участь у складанні щорічного паливно-енергетичного балансу області, проведенні аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

5) бере участь у розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

6) бере участь у впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

7) аналізує роботу з проведення енергетичних обстежень, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями області та підприємствами житлово-комунальної сфери;

8) прогнозує економічну доцільність і технічну можливість рівнів енергозбереження у наявних в області галузях національної економіки і бере участь у розробці та погодженні обласних програм з енергозбереження;

9) аналізує розроблення підприємствами загальновиробничих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції або наданої послуги;

10) аналізує стан і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу області, бере участь у визначенні його пріоритетів, готує голові обласної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, залучення місцевих енергоресурсів до енергетичного балансу області, та вживає заходів для усунення недоліків;

11) погоджує питання розміщення на підпорядкованій території об'єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади;

12) бере участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на підпорядкованій території;

13) бере участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;

14) сприяє розвитку енергетики в області.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також Положенням про Департамент.

Назад

 

Децентралізація влади

data


Ріпкинський район Городнянський район Щорський район Корюківський район Семенівський район Новгород-Сіверський район Чернігівський район Куликівський район Менський район Сосницький район Коропський район Козелецький район Носівський район Ніжинський район Борзнянський район Бахмацький район Бобровицький район Талалаївський район Прилуцький район Срібнянський район Варвинський район
17 Січня 2020 14:19
17 Січня 2020 14:16
11 Січня 2020 08:37

Які проблеми в галузі житлово-комунального господарства Ви вважаєте найбільш актуальними?